Relatie Opstelling

Nog een stap… zegt de een.
Nog duizend stappen… zegt de ander.
… tussen jou en mij, zegt de een.
… tussen mij en jou, zegt de ander.

De een neemt duizend stappen
en de ander zegt:
nu zijn het er nog meer, nog tienduizend stappen!

De ander neemt een stap
en de een zegt:
een halve stap was al voldoende,
nu zie ik het.

(Toon Tellegen, De een en de ander)

Weer in gesprek

In het samen leven met je partner kom je veel van jezelf en elkaar tegen. Soms is het werkelijk met elkaar in gesprek blijven even lastig. Dit kan omdat er (ingrijpende) veranderingen hebben plaatsgevonden in jullie gezamenlijke leven of in het leven van een van beide partners. Het krijgen en opvoeden van kinderen vraagt veel van een relatie. Ook een andere baan, het overlijden van een belangrijk persoon, ziekte, een verhuizing, kan een aantal vanzelfsprekendheden ineens op zijn kop zetten: een mooi, en soms lastig moment om juist toenadering te zoeken, waar afstand misschien de neiging is. Een moment om in gesprek te gaan, waar soms de eigen gedachten de boventoon voeren. Tijd om  stil te staan met elkaar. Soms is daarna een halve stap al voldoende…

Veroorloven de ander te begrijpen

Waarom is het nodig jezelf te veroorloven om de ander te begrijpen? Omdat onze eerste reactie op de meeste beweringen van de ander, vaker een onmiddellijke waardering of een oordeel is, dan begrip. We veroorloven ons maar zelden precies te begrijpen wat de betekenis van die bewering is voor de ander. Overigens, we veroorloven ons ook maar weinig stil te staan bij wat de eigenlijke betekenis van onze uitspraken is voor onszelf. Wat speelt er werkelijk?

In een liefdesrelatie ontstaan al snel patronen: een groot aantal effectieve patronen, maar ook enkele patronen die er op gericht zijn pijn en verdriet (uit het verleden) te verhullen. De manier waarop je communiceert met elkaar is een belangrijke uitingsvorm van deze patronen.

Werkelijke communicatie treedt op wanneer die ‘waarde-bepalende neiging’ wordt vermeden en wanneer we onszelf toestaan te luisteren met open aandacht en gericht zijn op begrijpen. Het vraagt moed om te luisteren, de ander werkelijk invoelend te begrijpen en bereid te zijn om zijn of haar wereld binnen te gaan en datgene wat het bij jou oproept tijdelijk uit te stellen.

Juist wanneer de emoties het sterkst zijn, is het het moeilijkst om je te verplaatsen in de situatie of in het referentiekader van de ander. En toch is dit het moment waarop dat het meest noodzakelijk is, wil er communicatie tot stand komen. Verhoogde emotionaliteit maakt dat perspectieven zich vernauwen. Wanneer partners in een meningsverschil zich realiseren dat ze begrepen worden, dan worden de opmerkingen minder overtrokken en afwerend en is het niet langer noodzakelijk de houding van ‘Ik heb voor 100% gelijk en jij hebt voor 100% ongelijk’ te handhaven.

Pas dan ontstaat er ruimte om met elkaar naar de gezamenlijk opgebouwde patronen te kijken. Vaak ontstaat er dan een heel ander beeld, van de situatie, van elkaar en van jezelf. Dat brengt verbinding en begrip. Voor elkaar en voor jezelf.

(deze visie op ‘veroorloven de ander te begrijpen’ is een bewerking van een tekst van Carl Rogers uit het prachtige boek: Mens Worden – een visie op persoonlijke groei)

(…)

Zal ik nog wel iets laten weten, vraagt de een.
Alles, zegt de ander, laat me alles weten,
ik wil alles weten van mijzelf.

(Toon Tellegen, de een en de ander)

Handen vast

Verbondenheid

Onze behoefte aan verbondenheid als mens, maakt dat ons bestaan verweven is met de mensen en systemen waar we deel van uitmaken. Ze brengen ons kracht. En er ontstaan kwetsingen in de relaties met belangrijke anderen. Soms houden onbewuste oude patronen en overlevingsmechanismen ons af van onze eigenheid. We nemen deze patronen mee in de relaties die we in het heden aangaan, ook (juist!) in liefdesrelaties.

Trauma is een chronische verstoring van verbondenheid. Trauma tast ons vermogen aan om contact met anderen aan te gaan, doordat patronen voor verbinding worden vervangen door patronen voor bescherming.

Het vraagt moed deze patronen te zien, misschien te voelen wat toen te overweldigend was, en te herkennen met elkaar hoe ieders patronen een effect hebben op de relatie. Hoe je ze samen in stand houdt, en, hoe ieder stappen kan maken door de verborgen lijnen met het verleden te zien, onderkennen, opnieuw vast te pakken en los te laten.

Relatie therapeut

Mijn invulling van de rol als relatie therapeut is het ondersteunen, duiden en verdiepen van het gesprek: het meekijken naar patronen, ze ontwarren en waar nodig de lijn volgen naar hun oorsprong. Met als doel om met meer helderheid naar de huidige situatie en de toekomst te kijken. Dit zal deels met beide partners samen zijn, en soms is het fijn om individueel een patroon uit te diepen. Met elkaar vinden we de vorm die voor jullie beiden past.

Het kan zijn dat er meer verbinding ontstaat tussen beide partners, of meer rust om de relatie op een andere manier vorm te geven. Soms stopt een relatie (tijdelijk). Daar ga ik niet over. Ook hou ik me niet bezig met praktische, juridische en financiële zaken. Mijn focus ligt op het (weer) mogelijk maken van werkelijke communicatie en het begrijpen van jezelf en de ander.

Bel gerust voor afstemming: 0642328996 of mail info@brendavos.nl