Systemische Invalshoek

Ik voel mij als iemand,
die u aan uw kindertijd moet herinneren.
Nee, niet alleen aan de uwe:
aan alles, wat ooit kindertijd was.
Want het gaat er om,
herinneringen in u op te wekken,
die niet de uwe zijn,
die ouder zijn dan u.
Verhoudingen moeten worden hersteld
en samenhangen vernieuwd,
die van ver voor uw tijd zijn.
(R.M. Rilke)

Gedeelde ideeën en overtuigingen

Ieder mens maakt deel uit van een aantal systemen (gezin, school, sportclub, organisatie, etc.). Kenmerkend voor een systeem zijn loyaliteitsbanden. Het is de kracht van de onuitgesproken opvattingen en verwachtingen die mensen bindt. Het familiesysteem waarbinnen we opgroeien is invloedrijke factor voor het vormen van ideeën en overtuigingen over wat we als waar en waardevol beschouwen.
Het is niet de vraag óf er ideeën en overtuigingen ten grondslag liggen aan ons handelen en kijk op de wereld, de vraag is wát de inhoud en betekenis van deze ideeën is. Welke opvattingen liggen aan het gespreksonderwerp of probleem ten grondslag?

Ervaar je voldoende vrije ruimte om zelf te kiezen volgens welke waarden jij wilt handelen? Welke kwaliteiten heb je vanuit je systeem in huis om jouw leven vorm te geven? Welke belemmerende overtuigingen weerhouden je ervan?

Handen vast

Systeemopstellingen

Opstellingen is een methode van reflectie die de relationele verhoudingen en dynamiek van een systeem ruimtelijk weergeeft. De kracht van de methodiek schuilt in de mogelijkheid om de (vaak onbewuste) loyaliteitsbanden inzichtelijk te maken en voor de beleving toegankelijk. Inspiratiebronnen en kernkwaliteiten hervinden hun plek in het proces van heroriëntatie en herwaardering dat in de opstelling plaatsvindt. Een rijke, krachtige en inzichtgevende methodiek.

Een systemische blik op groei en ontwikkeling is een zoektocht naar nieuwe verhoudingen tot (inspiratie)bronnen en idealen in ons bestaan. Verandering van positie maakt nieuwe mogelijkheden zichtbaar. Kortom, een nieuw inzicht, biedt een nieuw uitzicht.

Onderdeel zijn van een groter systeem

Jouw persoonlijke ontwikkeling maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een groter geheel. Dit is de familie waar je deel van uitmaakt, maar ook de samenleving, cultuur en uiteindelijk strekt dit zich uit tot jouw invloed op de ecologie op wereldschaal. Naast de focus op individuele ontwikkeling is het onvermijdelijk je bewust te zijn van de ontwikkeling van het geheel waartoe je behoort.

Hoe ontwikkelen zich de grotere gehelen waar je deel van uitmaakt? Wat betekent dit voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Welke verschil maakt jouw ontwikkeling bezien vanuit de ontwikkeling van het grote geheel? Welke rol wil en kan je spelen in het grote geheel?

Duurzaamheid

Het feit dat jouw ontwikkeling enkel kan bestaan in een omgeving waarin je kunt leven, maakt dat coaching niet beperkt kan blijven tot een naar binnen gericht perspectief. Er is een relatie tussen wat je nu doet en de gevolgen ervan voor de toekomst. Welke plek neem je in bezien van een ecologisch perspectief? Hoe duurzaam zijn jouw handelingen? Wat zijn de consequenties van jouw handelen voor de omgeving op korte, maar ook op lange termijn?

De kunst is om je eigen positie met zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid vorm te geven. De filosoof Schmid formuleert in Groene Levenskunst de volgende leefregel: ‘Handel zo, dat je de fundamenten van je eigen bestaan niet ruïneert’ (2010).

Pragmatisch coachen

Rekening houdend met een ecologisch perspectief, houdt in dat mijn wijze van begeleiding een pragmatische – te onderscheiden van praktisch-  insteek heeft. Een pragmatische werkwijze betekent dat bij het maken van beslissingen de consequenties van deze besluiten in acht worden genomen. Op basis van ervaring kan middels de verbeelding een voorstelling gemaakt worden van de mogelijke gevolgen van het handelen. Pragmatisch onderscheidt zich van praktisch door bij het beslissingsmoment ook stil te staan bij de te verwachten consequenties in plaats van enkel de vraag te stellen; hoe te handelen?

Keuzes maken en besluiten nemen is een interactief proces waarin de juiste positie gezocht wordt ten opzichte van korte en lange termijn perspectieven.